Prevajanje fitofarmacevtskih besedil

Strokovna podkovanost in obvladanje strokovne terminologije v ciljnem jeziku je pri vstopu na tuji trg ključnega pomena. Za prevajanje fitofarmacevtskih besedil smo vam na voljo prevajalci, ki smo strokovnjaki na področju agronomije, kemije in botanike. Poskrbeli bomo za hitre, natančne in cenovno ugodne prevode dokumentacije, zahtevane s strani Direktive Evropskega parlamenta in Sveta.

Dovoljenja in varnostni listi

Urad RS za kemikalije ureja dovoljenja za uporabo, proizvodnjo, promet ter skladiščenje nevarnih kemikalij in fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS).

Proizvajalci ali uvozniki, ki kot pravne ali fizične osebe, želijo dati v promet določeno kemikalijo, morajo pred tem zagotoviti varnostni list, skladen z uredbo REACH in s tem veljaven v celotnem prostoru EU, za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje ljudi in okolja.

Nevarne kemikalije in FFS morajo biti opremljena z označbami v skladu s predpisi Urada RS za kemikalije, če gre za slovenski trg in v skladu s predpisi Direktive Evropskega parlamenta za trg v državah članicah. Prav tako je potrebno poskrbeti za prevajanje navodil za uporabo, transport ter skladiščenje. Za tuji trg so, seveda, potrebne označbe in navodila v jeziku države, kamor kemikalije in FFS pošiljamo.

Zakonska podlaga

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (2012) v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta (2009) določa okvire za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov. V njem so zajeti promet in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, usposabljanje , pregledi za naprave za nanašanje FFS, raziskovalno delo, zbirke podatkov, kazenske določbe in pooblastila odgovornih organov. Cilji tega zakona so trajnostno in konkurenčno kmetijstvo, uvajanje obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja.

Za uporabo FFS, in dajanje teh v promet, potrebujemo odločbo o registraciji. Na nacionalnem nivoju to ureja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v soglasju z Upravo RS za kemikalije.

Vlagatelj, ki želi dati FFS v promet v drugih državah članicah EU, lahko to stori sam ali preko zastopnika. Zahtevek se predloži v nacionalnem ali uradnem jeziku te države.


Prevajanje naj bo delo profesionalnih prevajalcev

S strokovnim znanjem in z večletnimi izkušnjami vam zagotovimo prevode varnostnih listov, navodil, brošur in potrebnih zahtevkov za pridobitve dovoljenj in registracijo FFS. Tako se v miru lahko posvetite svojemu delu in prepustite delo našim prevajalcem.