Načelo ustaljenosti in gospodarnosti

Lektor mora pri prevajanju strokovnih besedil, kot so diplomske, magistrske in doktorske naloge, znanstveni članki in druga podobna akademska dela, paziti na strokovne izraze, ki so na določenem področju v ustaljeni rabi. To za nas pomeni, da mora naš lektor ciljno področje zelo dobro poznati. Nejasnostim, zaradi katerih bi lahko bralec napačno razumel besedilo, se lahko izognemo le s poznavanjem in razumevanjem ustreznega izrazja.

Strokovne izraze je treba uporabljati tudi gospodarno, izbirati torej krajše oziroma tiste, ki so prednostni ali potrjeni v ustrezni literaturi. Pomembno je namreč, da med vsemi enakovrednimi izrazi dosledno uporabljamo istega za isti pojem v vsem besedilo, po potrebi pa uporabimo tudi izraz, ki omogoča širjenje besedne družine.

Izkušeni lektorji zagotavljamo kakovostne prevode vseh strokovnih in znanstvenih besedil v dogovorjenem času. Vaša besedila bo lektoriral poznavalec ciljnega strokovnega področja in poskrbel za ujemanje z ustaljenim izrazjem.


Pravopisne napake in novosti v izrazju

Pravopisne napake so večkrat posledica tujejezičnih vplivov in nepravilnega zapisovanja prevzetih besed. Zelo pogosta napaka je velika začetnica, saj v tujih jezikih, zlasti v germanskih, z veliko začetnico zapisujejo tudi izraze, ki niso lastna osebna in zemljepisna imena, kot veli pravilo v slovenskem jeziku. Zelo pogoste so tudi napake pri pisanju zloženk s kratično zvezo črk.

Strokovnjaki različnih področij vedno hitreje prihajajo do novih spoznanj, zamisli in izdelkov . Temu sledi tudi izrazoslovje. Tako se v stroki vedno bolj uveljavljajo izrazi v tujem jeziku. Rešitev za prevelik vdor tujega izrazja v slovenščino slovenisti poudarjajo pomen hitrega ukrepanja – čim prej poiskati slovensko ustreznico tujemu izrazu. S tem naš jezik bogatimo in širimo.


Sodelovanje lektorja in avtorja besedila omogoča visoko kakovost končnega izdelka!

Naloga lektorja je tudi, da opozori avtorja na morebitne nejasnosti v besedilu glede strokovnih izrazov. Te avtor po opozorilu lahko dodatno razloži, saj so strokovna besedila napisana tudi za nestrokovne bralce in morajo biti zato v zadostni mer jasna in nazorna tudi za laike. Avtorjev sporočilni namen je, da bralcu čim objektivneje predstavi svoja dognanja, povzetke teorij, teze in izsledke. Nenatančna raba izrazov ali uporaba prevelikega števila tujih izrazov lahko bralca zmede, pomen pa si lahko napačno razloži.

Pri nas se zavedamo, da lahko le pristno sodelovanje avtorja in lektorja vodi h kakovostnem – jezikovno in izrazno ustreznem besedilu. Naše delo bo pripomoglo, da bodo vaša spoznanja in ugotovitve predstavljene jasno, natančno in da bodo ustrezala vašim strokovnim ciljem.